Filmy Promocyjne Dla Firm

Kontakt w sprawie REKLAMY

e-mail: reklama@esis.net.pl

 

 

1.Regulamin Świadczenia Usług Reklamowych

2.Specyfikacja Techniczna Reklam (załącznik nr 1)

3.Cennik Usług Reklamowych (załącznik nr 2)

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REKLAMOWYCH :
1.
DEFINICJE
 
1. ESIS – oznacza ESIS z siedzibą w Prószkowie ,ul.Pomologia 3/2 46-060 Prószków, NIP 9910281294, REGON 160288860.
2. Portal, Portal ESIS – oznacza zorganizowaną platformę informatycznoinformacyjną udostępnioną w sieci Internet, stworzoną i udostępnianą przez ESIS, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji
opracowanych przez ESIS lub jej partnerów oraz innych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet.
3. Użytkownik – oznacza osobę korzystająca z Portalu.
4. Dział Handlowy ESIS – oznacza wydzieloną w ramach struktury ESIS jednostkę organizacyjną uprawnioną do przyjmowania Zleceń Reklamowych.
5. Reklama – oznacza każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług,popierania określonych spraw lub idei albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Zleceniodawcę.
6. Emisja – oznacza :
    1. wyświetlenie Formy Reklamowej na Portalu lub w jego części w liczbie dni określonej w Zleceniu Reklamowym,
    2. utrzymywanie w określonej części Portalu Formy Reklamowej i zapewnienie jej dostępności w czasie określonym  w Zleceniu Reklamowym,
7. Usługi Reklamowe ESIS – oznacza Reklamę świadczoną przez ESIS na stronach Portalu zgodnie z Regulaminem.
8. Umowa – oznacza umowę na Usługi Reklamowe ESIS.
9. Zlecenie Reklamowe oraz specyficzne Zlecenie Reklamowe – oznacza dokument w formie pisemnej, określający warunki Umowy, stanowiący ofertę (art. 66 k.c.), chyba, że z jego treści lub postanowień Regulaminu wynika, że w określonym przypadku Zlecenie Reklamowe stanowi
    jedynie zaproszenie do negocjacji (art. 72 k.c.).
10. Zleceniodawca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, która składa w ESIS Zlecenie Reklamowe.
11. Modyfikacja Zlecenia Reklamowego – oznacza zmianę ustalonych czasów lub miejsc emisji Form Reklamowych,nie powodującą  zmniejszenia wartości Zlecenia Reklamowego, ani zmiany uzgodnionego terminu rozpoczęcia i zakończenia jego realizacji.
12. Zmiana Zlecenia Reklamowego – oznacza zmiany inne niż Modyfikacja Zlecenia Reklamowego.
13. Forma Reklamy – oznacza określoną pod względem technicznym formę prezentacji Reklamy w Portalu.
14. Regulamin – oznacza niniejszy dokument wraz załącznikami.
15. Cennik  Usług Reklamowych  oznacza dokument zawierający wykaz cen aktualny na dzień zawarcia Umowy zamieszczony na stronie www.esis.net.pl.
16. Specyfikacja Techniczna Reklam – oznacza dokument określający aktualne na dzień zawarcia Umowy techniczne warunki Emisji zamieszczony  na stronie www.esis.net.pl.
2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. ESIS nie ponosi odpowiedzialności za treść lub formę Form Reklamowych.
2. Podpisując Zlecenie Reklamowe Zleceniodawca oświadcza, że ma prawo posługiwać się użytymi w Formach Reklamowych informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami podlegającymi ochronie prawnej oraz,
że Formy Reklamowe nie są sprzeczne z prawem  lub dobrymi obyczajami.
3. Agencje reklamowe i inni pośrednicy reklamowi, działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są solidarnie odpowiedzialni z osobami, które reprezentują wobec ESIS             za regulowanie należności, wynikających z przyjętych Zleceń Reklamowych.
4. Obowiązek naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych ESIS w związku z treścią lub formą Form Reklamowych (wraz z kosztami procesowymi oraz innymi uzasadnionymi kosztami poniesionymi w związku z roszczeniami osób trzecich) spoczywa                       na Zleceniodawcy.
5. ESIS samodzielnie decyduje o zawartości Portalu i ogólnym stylu prezentowanych Form Reklamowych.
6. Reklamy na stronach Portalu ESIS powinny się wyraźnie odróżniać od pozostałych elementów graficznych stron Portalu i związanych bezpośrednio z jego układem graficznym. Reklamy nie mogą naśladować, ani w żaden sposób symulować elementów Portalu.
7. ESIS zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczania emitowanych Reklam słowami: “reklama”, “sponsor serwisu”, “sponsor portalu”, “promocja”, itp., o ile Dział Handlowy ESIS uzna to za uzasadnione.
8. ESIS może w każdym czasie bez prawa do odszkodowania:
  1. odmówić Emisji lub wstrzymać Emisję, albo
  2. żądać dokonania zmiany Form Reklamowych, jeżeli treść lub forma Form Reklamowych są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, polityką Reklam  ESIS albo osoba trzecia, właściwy organ lub instytucja zgłosiły zastrzeżenia dotyczące Form Reklamowych, albo
  3. odmówić Emisji lub wstrzymać Emisję, jeżeli ESIS nie otrzymał lub otrzyma                   z opóźnieniem płatności za wcześniejsze Emisje.
9. Parametry techniczne Usług Reklamowych ESIS określa Specyfikacja Techniczna Reklam.
10. Specyfikacja Techniczna Reklam stanowi integralną część Regulaminu.
    1. ESIS zastrzega sobie prawo do określenia innej Specyfikacji Technicznej Reklam
        w przypadku świadczenia Usług Reklamowych dotyczących specyficznego Zlecenia
        Reklamowego.
11. Cennik  Usług Reklamowych stanowi integralną część Regulaminu.
12. Dział Handlowy ESIS przyjmuje Zlecenia Reklamowe pod warunkiem, że:
  1. zostały prawidłowo wypełnione,
  2. zawierają podpis osoby upoważnionej do reprezentacji i pieczęć Zleceniodawcy,
  3. w przypadku, gdy Zleceniodawca jest podmiotem gospodarczym, działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zawierają imię  i nazwisko właściciela lub wspólników Zleceniodawcy.
13. Doręczenia oświadczeń ESIS i Zleceniodawcy uważa się za dokonane pod warunkiem zachowania formy pisemnej, jeżeli nastąpiły w jeden z następujących sposobów:
  1. przez złożenie pisma w siedzibie drugiej Strony w dacie potwierdzenia jego przyjęcia,
  2. przez wysłanie listem poleconym,
14. W przypadku kolizji terminów Emisji ESIS zastrzega, że, pierwszeństwo przysługuje Zleceniom Reklamowym opłacanym zaliczkowo gotówką lub przelewem. W następnej kolejności będą emitowane:
  1. Zlecenia Reklamowe rozliczane w formie barteru lub kompensaty,
  2. Zlecenia Reklamowe jako świadczenia zastępcze z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umów, których  stroną jest lub była ESIS.
 3.
ZAWARCIE UMOWY
 
1. Do chwili pisemnego potwierdzenia przyjęcia Zlecenia Reklamowego przez ESIS, Zlecenie Reklamowe stanowi ofertę w rozumieniu przepisu art. 66 k.c.
2. Zlecenie Reklamowe musi zostać doręczone do siedziby ESIS najpóźniej na 3 dni robocze przed datą pierwszej Emisji.
3. Złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty przez ESIS poprzez doręczenie Zleceniodawcy podpisanego Zlecenia Reklamowego,jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
4. Zlecenie Reklamowe, które zostanie doręczone później niż 3 na dni robocze przed datą pierwszej Emisji stanowi jedynie zaproszenie do negocjacji w rozumieniu przepisu art. 72 k.c., zapisy ust. 3 niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.
5. Przeniesienie przez Zleceniodawcę uprawnień wynikających z Umowy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem zgody ESIS udzielonej w formie pisemnej.
6.Zerwanie przez Zleceniodawcę umowy dotyczącej Zlecenia Reklamowego oraz specyficznego Zlecenia Reklamowego po emisji na stronach Portalu ESIS skutkuje karą
dla Zleceniodawcy na rzecz Zleceniobiorcy wynoszącą 110 % wartości całego Zlecenia.
W tymże wypadku Zlecenie Reklamowe oraz specyficzne Zlecenie Reklamowe nie będzie
już emitowane na stronach Portalu ESIS www.esis.net.pl od dnia zerwania umowy przez
Zleceniodawcę.
4.
MODYFIKOWANIE I ANULOWANIE ZLECENIA
 
1. ESIS gwarantuje Zleceniodawcy prawo do:
  1. Anulowania Zlecenia Reklamowego,
  2. Modyfikacji Zlecenia Reklamowego na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Zmiany Zlecenia Reklamowego wykraczające poza Modyfikację Zlecenia Reklamowego są równoznaczne z Anulowaniem Zlecenia Reklamowego.
3. Oświadczenie modyfikujące Zlecenie Reklamowe powinno zostać dostarczone do ESIS nie później niż na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia Emisji i stanowi ofertę           w rozumieniu art. 66 k.c. ESIS zastrzega, że przyjmie taką ofertę w miarę istniejących możliwości.
4. W przypadku braku możliwości realizacji zmodyfikowanego Zlecenia Reklamowego, Zleceniodawca może według własnego wyboru zrezygnować z Modyfikacji Zlecenia Reklamowego lub odstąpić od Umowy za zapłatą przez Zleceniodawcę kary umownej, zgodnie z zasadami Anulowania Zlecenia.
5. Warunkiem skutecznego Anulowania Zlecenia Reklamowego jest doręczenie w formie pisemnej oświadczenia o anulowaniu Zlecenia Reklamowego.
6. Za Anulowanie Zlecenia Reklamowego uważa się również:
  a. niedostarczenie kreacji Form Reklamowych co najmniej na 3 dni przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji lub,
  b. dostarczenie kreacji Form Reklamowych niezgodnych z warunkami technicznymi określonymi w Specyfikacji Technicznej Reklam, później niż na 3 dni ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji, W przypadkach określonych w lit. a) i b) na Zleceniodawcy spoczywa obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości 100% wartości brutto    Zlecenia Reklamowego.
7. Zlecenie Reklamowe może być anulowane w całości:
  1. nie później niż na 14 dni roboczych przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji bez skutków w postaci powstania zobowiązania do zapłaty  kary umownej na rzecz ESIS.
  2. później niż na 14 dni roboczych przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji,            z zastrzeżeniem prawa ESIS do naliczenia kary umownej w wysokości:
       w okresie między 13 a 7 dniem roboczym przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji 30% wartości brutto Zlecenia Reklamowego, w okresie między 6 a 3 dniem roboczym przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji 50% wartości brutto
Zlecenia Reklamowego,poniżej 3 dni roboczych przed ustalonym terminem Emisji 100% wartości brutto Zlecenia Reklamowego.
8. W przypadku częściowego anulowania Zlecenia Reklamowego dokonanego przed pierwszą Emisją, zasady ust. 7 pkt 2,stosuje się odpowiednio w stosunku do anulowanej części Zlecenia Reklamowego.
9. W przypadkach uzasadnionym interesem Stron Umowy ESIS dopuszcza korektę Zlecenia Reklamowego.
5.
WARUNKI EMISJI
 
1. Formy Reklamowe zgodne ze Specyfikacją Techniczną Reklam winny być dostarczone na adres ESIS najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem pierwszej Emisji. W przypadku dostarczenia Form Reklamowych w terminie późniejszym lub niezgodnych ze Specyfikacją Techniczną Reklam ESIS zastrzega sobie prawo do anulowania Zlecenia Reklamowego     lub wprowadzenia zmian w planie Emisji.
2. Przesłane Formy Reklamowe powinny być dokładnie opisane (nazwa Zleceniodawcy, przedmiot kampanii, numer Zlecenia).
6.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 
1. W przypadku, gdy z winy ESIS nie nastąpi Emisja lub wystąpią wady Emisji, ESIS zobowiązuje się do powtórnej Emisji w ustalonym ze Zleceniodawcą terminie lub dokonać nowych ustaleń ze Zleceniodawcą.
2. Zleceniodawca traci uprawnienia z tytułu ewentualnych wad Emisji, jeżeli nie zawiadomi ESIS o wadzie (nie zgłosi reklamacji) w terminie 14 dni od daty wystawienia rachunku za realizację Zlecenia Reklamowego lub opóźnia się z zapłatą za poprzednio zrealizowane Zlecenia Reklamowe.
3. W przypadku wystawienia rachunku przed Emisją, termin powyższy liczony jest od daty dokonania ostatniej Emisji.
4. ESIS udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje płatności wynikających z innych Zleceń Reklamowych.
7.
CENNIK, PŁATNOŚCI
 
1. Cennik Usług Reklamowych nie zawiera podatku VAT.
2. Wszystkie koszty związane z obowiązującymi w Polsce podatkami pokrywa Zleceniodawca.
3. ESIS zastrzega sobie prawo do modyfikowania Cennika bez obowiązku powiadamiania Zleceniodawców, chyba że odrębna umowa zawarta z Zleceniodawcą lub jego przedstawicielem określi termin powiadamiania o takiej zmianie.
4. ESIS zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny świadczonych Usług Reklamowych         w przypadku realizacji specyficznych Zleceń Reklamowych.
5. Cenę ustala się według Cennika obowiązującego w dniu wystawienia Zlecenia Reklamowego, o ile treść Zlecenia Reklamowego nie stanowi inaczej.
6. Rachunki są wystawiane przez ESIS zgodnie z obowiązującym prawem  w wysokości wartości Zlecenia Reklamowego wyemitowanego, w przypadku nie wyemitowania całości Zlecenia Reklamowego, pozostała część będzie rozliczna na zasadach ogólnych.
7.Zapłata za Zlecenie Reklamowe powinna być dokonana do trzech dni  roboczych przed Emisją.Zapłata za specyficzne Zlecenie Reklamowe powinna być dokonana do trzech dni  roboczych przed Emisją ,o ile treść specyficznego Zlecenia Reklamowego nie stanowi inaczej.W przypadku opóźnienia płatności (częściowej,cyklicznej  lub całościowej)powyżej 14 dni za specyficzne Zlecenie Reklamowe gdzie datę płatności reguluje treść specyficznego Zlecenia Reklamowego ,ESIS zastrzega sobie prawo do odstąpienia od tegoż specyficznego Zlecenia Reklamowego w całości za zapłatą przez Zleceniodawcę kary umownej wynoszącej 100% wartości umowy ,na którą to specyficzne Zlecenie Reklamowe  zostało zawarte.
8.Zleceniodawca może otrzymywać rachunki pocztą elektroniczną.
9. W przypadku braku płatności za rachunki, ESIS może naliczać odsetki ustawowe          za opóźnienie.
10. W przypadku opóźnienia płatności, ESIS zastrzega sobie prawo wstrzymania Emisji oraz prawo do odstąpienia od Zlecenia Reklamowego lub od specyficznego Zlecenia Reklamowego w całości lub w części, za zapłatą przez Zleceniodawcę kary umownej, zgodnie z zasadami Anulowania Zlecenia.
8.
SIŁA WYŻSZA
 
1. ESIS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umów (Zleceń reklamowych), jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jej kontrolą, w tym w szczególności,
    choć nie wyłącznie: jakiegokolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny; aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków, lockautów lub innych działań protestacyjnych, powodzi,pożarów, eksplozji, awarii sieci INTERNET lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej.
2. W przypadku zaistnienia zdarzenia tego rodzaju ESIS zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę i zaproponować, jeśli będzie to możliwe, inne terminy Emisji.
9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 grudnia  2010 roku.
3. Regulamin, Umowy lub oświadczenia stron z nimi związane podlegają prawu polskiemu.
4. Podpisując Zlecenie Reklamowe Zleceniodawca oświadcza, że wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu, zawartych Umów lub oświadczeń stron z nimi związanych rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby ESIS.
5. ESIS zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie.
6. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków Regulaminu przez Zleceniodawcę   w trakcie trwania Umowy zawartej przed datą zmiany Regulaminu, Umowa pomiędzy Zleceniodawcą a ESIS wygasa, chyba że Emisja została rozpoczęta przed
zmianą Regulaminu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Emisja będzie prowadzona do jej zakończenia na dotychczasowych zasadach.
załącznik nr 1
 Specyfikacja Techniczna Reklam
 
1.Materiały reklamowe należy dostarczyć w technologii GIF, JPEG,  zgodnie z poniższą Specyfikacją Techniczną Reklam.
a).Billboard  Header : Pozycja 1
    Rozmiar 750 x 100 pikseli. Waga do 40 kB.
b). Billboard  Article top ad : Pozycja 2
     Rozmiar 750 x 100 pikseli. Waga do 40 kB.
c). Billboard  Article inline ad: Pozycja 3
    Rozmiar 750 x  100 pikseli. Waga do 40 kB.
d). Billboard Article bottom ad: Pozycja 4
Rozmiar 750 x 100 pikseli .Waga do 40 kb
e) Billboard  Header : Pozycja 5
Rozmiar 750 x 100 pikseli .Waga do 40 kb
f) Banner  Sidebar : Pozycja 6
Rozmiar 300 x 250 .Waga do 40 kb

załącznik nr 2

Cennik Usług Reklamowych 

 
Poszczególne ceny są cenami za jeden(1) Dzień Emisji(DzE) materiałów reklamowych.

-Emisja na Stronie Głównej (Front Page) (EFP) :

a). i  e). Billboard Header : Pozycja 1 i Pozycja 5 (EFP): 209 zł / 1 DzE

b).Billboard Article top ad :Pozycja 2 (EFP)  : 189 zł / 1 DzE

c).Billboard Article inline  ad :Pozycja 3 (EFP) : 159 zł /1 DzE

d). Billboard Article bottom ad : Pozycja 4 (EFP) :139 zł / 1 DzE

f). Banner Sidebar :Pozycja 6 (EFP) : 199 zł / 1 DzE

Emisja Billboard’ów b),c) i d) odbywa się  na Stronie Głównej (Front Page) oraz może

się czasami odbywać  we wszystkich wpisach w każdej kategorii .(Kategorie te to:

Aktualności,Wywiady ,Znani, Video ,Muzyka ,Moda,Manager,Studenci ,Kluby).

Cennik Usług Reklamowych dotyczy umów ,które są zawierane na czas emisji liczony        w dniach.