poniedziałek, 15 lipca, 2024
Filmy Promocyjne Dla Firm

                                

  ‬                           REGULAMIN‭  ‬ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ‭  ‬ESIS

 
I.Definicje
1.  ESIS -‭ ‬oznacza ESIS z siedzibą‭  ‬w Prószkowie‭  ‬ul.Pomologia‭ ‬3/2‭ ‬kod pocztowy‭ ‬46-060
     NIP 9910281294   REGON 160288860.
 2.  Regulamin -‭ ‬oznacza niniejszy dokument.
 3.  Portal,‭ ‬Portal ESIS -‭ ‬oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci Internet,‭  ‬umożliwiającą Użytkownikom
korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji
      opracowanych przez ESIS i/lub jej Partnerów a także innych światowych zasobów Internetu,udostępnianą przez ESIS w domenie www.esis.net.pl.
 4.  Serwisy -‭ ‬oznaczają zorganizowane platformy informatyczno-informacyjne udostępnione w sieci Internet stworzone przez ESIS lub Partnerów ESIS,‭
umożliwiające Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez ESIS i/lub jej Partnerów,‭ ‬a także innych zasobów sieci Internet‭ ‬,‭ ‬udostępniane przez ESIS pod adresami domenowymi,‭ ‬do których prawa przysługują ESIS.
 5.  Partner -‭ ‬oznacza podmiot współpracujący z ESIS.
 6.  Użytkownik -‭ ‬oznacza każdą osobę,‭ ‬która korzysta z Portalu i/lub Serwisów i/lub Usług.
 7.  Usługi -‭ ‬oznacza w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia‭ ‬18‭ ‬lipca‭ ‬2002‭ ‬r.‭ ‬o świadczeniu usług drogą elektroniczną‭ (‬Dz.U.Nr‭ ‬144‭ ‬poz.‭ ‬1204‭ ‬z poz.‭ ‬zm.‭)‬,‭ ‬między innymi takie jak:
    a.  Usługi informacyjne -‭ ‬usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce udostępniane na indywidualne żądanie użytkownika w taki sposób aby użytkownik miał do nich dostęp czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem stron internetowych Serwisów tematycznych Portalu ESIS lub za pośrednictwem transmisji SMS,‭ ‬jak również usługi umożliwiające
pobieranie fragmentów treści pochodzących z Portalu ESIS za pośrednictwem dedykowanego mechanizmu informatycznego‭ (‬kanały RSS‭);
    b.  Usługi społecznościowe -‭ ‬usługi świadczone za pośrednictwem określonych Serwisów zgodnie z ich regulaminami,‭ ‬umożliwiających ich Użytkownikom nawiązywanie
i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami sieci Internet,‭ ‬w celu wymiany informacji,‭ ‬komentarzy  i poglądów,‭ ‬korzystania z  informacji i materiałów innych Użytkowników oraz zamieszczania informacji i materiałów w udostępnionych obszarach pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej ESIS lub jej Partnerów i udostępniania innym Użytkownikom,
    c.  Usługi reklamowe -‭ ‬usługi polegające na emisji produktów reklamowych na stronach internetowych Portalu ESIS jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe takie jak,‭ ‬boksy reklamowe,‭ ‬słowa kluczowe(reklama kontekstowa‭)‬.
 II.Postanowienia ogólne
  1.  Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług,‭ ‬ogólne zasady korzystania
z Portalu i/lub Serwisów i zakres odpowiedzialności ESIS.

  2.  Regulaminy,‭ ‬określające szczegółowe zasady korzystania z Usług i/lub Serwisów,‭ ‬udostępniane są przez ESIS i/lub Partnera,‭ ‬na stronach  umożliwiających korzystanie z tych Usług i/lub Serwisów.

3.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług,‭ ‬w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej,‭ ‬stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  4.  Poprzez fakt korzystania z Portalu i/lub Serwisów Użytkownik potwierdza,‭ ‬że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

  5.  W przypadku,‭ ‬gdy określone Serwisy będą posiadać własne regulaminy,‭ ‬regulaminy te będą zamieszczone na stronach internetowych danego Serwisu,‭ a niniejszy regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiego Serwisu bez konieczności akceptacji regulaminu tego Serwisu.‭ ‬.

  III.Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

  1.  Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu  URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach danego Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu i rozwiązana                 w momencie wyjścia ze stron Serwisu.

  2.  Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych Usług podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych,‭ ‬o których mowa w pkt II ust.‭5.

IV.Warunki techniczne
  1.  Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
        a.  hardware,
        b.  połączenie z siecią Internet,
        c.  przeglądarkę internetową,
        d.  inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.

  2.  ESIS‭  ‬zastrzega,‭ ‬że w przypadku zarówno Portalu oraz niektórych Serwisów dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności,‭ ‬może być konieczne włączenie                          w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL,‭ ‬obsługi Java Script,‭ ‬Java,‭ ‬Flash oraz cookies.

V.Prawa i obowiązki Użytkowników

  1.  Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portalu ESIS i/lub Serwisów w sposób‭  ‬zgodny z obowiązującym prawem,‭ ‬w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

2.  Zakazane jest korzystanie z Portalu i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

  3.  Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

  4.  Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z  powyższymi zastrzeżeniami.

VI.Tryb postępowania reklamacyjnego
  1.  Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie,‭ ‬w formie listu poleconego,‭ ‬na adres:‭ ‬ESIS ul.Pomologia‭ ‬3/2‭ ‬46-060‭ ‬Prószków.

  2.  Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację‭ (‬imię,‭ ‬nazwisko,‭ ‬adres zamieszkania,‭ ‬adres e-mail‭) ‬oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

  3.  Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie‭ ‬14‭ ‬dni od daty otrzymania zgłoszenia przez ESIS.
VII.Odpowiedzialność ESIS

  1.  ESIS nie ponosi odpowiedzialności za aktualność,‭ ‬dokładność,‭ ‬kompletność prezentowanych na stronach Portalu i/lub Serwisów informacji,‭ ‬jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.

  2.  ESIS zastrzega,‭ ‬że korzystanie z Portalu i/lub Serwisów odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

  3.  ESIS nie udziela żadnej gwarancji,‭ ‬że korzystanie z Portalu i/lub Serwisów przebiegało będzie bez błędów,‭ ‬wad,‭ ‬czy przerw jak i co do tego,‭ ‬że dane i informacje na stronach Portalu i/lub Serwisów sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości,‭ ‬dokładności czy przydatności uzyskanych informacji,‭ ‬chyba,‭ ‬że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez ESIS.

  4.  ESIS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu i/lub Serwisów,‭ ‬                 w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami,‭ ‬ochrony zdrowia,‭ ‬wychowania i edukacji dzieci,‭ ‬form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

  5.  ESIS nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich        z tytułu szkód,‭ ‬zarówno bezpośrednich jak i pośrednich,‭ ‬w związku                                  z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.

  6.  ESIS nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu i/lub Serwisów w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

  7.  ESIS nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej,‭ ‬karnej                  i administracyjnej,‭ ‬za korzystanie przez Użytkownika z Portalu i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów właściwych Usług.

VIII.Prawa własności intelektualnej
    1.  Przyjęty w/na stronach Portalu i/lub Serwisów wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

   2.  Portal i/lub Serwisy zawierają utwory chronione prawem autorskim,‭ ‬znaki towarowe   i inne oryginalne treści,‭ ‬w szczególności teksty,‭ ‬zdjęcia,‭ ‬grafikę,‭ dźwięki,‭ ‬programy informatyczne i materiały multimedialne.

   3.  Treści udostępniane na stronach Portalu i/lub Serwisów mogą być opatrzone znakiem‭ “‬Copyright‭ © ‬2010‭-2017 ‬ESIS Wszystkie prawa zastrzeżone‭”

   4.  Treści,‭ ‬co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim,‭ ‬ESIS udostępnia na stronach Portalu i/lub Serwisów na podstawie obowiązujących przepisów prawa           lub zawartych umów,‭ ‬w tym umów licencyjnych.

   5.  Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu i/lub Serwisów,‭ ‬w tym do jego elementów tekstowych i graficznych,‭ ‬wybór i układ stron oraz innych elementów  są zastrzeżone,‭ ‬o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.

   6.  Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu i/lub Serwisów nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych                   do udostępnianych utworów lub baz danych.

   7.  Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu i/lub Serwisów jedynie w zakresie dozwolonego użytku,‭ ‬zgodnie przepisamiustawy z dnia‭ ‬4‭ ‬lutego‭ ‬1994‭ ‬r.‭ ‬o prawie autorskim i prawach pokrewnych‭ (‬Dz.‭ ‬U.‭ ‬Nr‭ ‬24,‭ ‬poz.‭ ‬83‭ ‬z późn.‭ ‬zm.‭)‬,‭ ‬ustawy z dnia‭ ‬27‭ ‬lipca‭ ‬2001‭ ‬r.‭ ‬o ochronie baz danych‭ (‬Dz.‭ ‬U.‭ ‬Nr‭ ‬128‭ ‬poz.‭ ‬1402‭) ‬oraz ustawy z dnia‭ ‬16‭ ‬kwietnia‭ ‬1993‭ ‬roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji‭ (‬Dz.U.Nr‭ ‬47‭ ‬poz.211‭ ‬z późn. zm.‭)‬.

   8.  Zabronione jest kopiowanie,‭ ‬modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub     w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu i/lub Serwisów w całości lub części   w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody ESIS poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

   9.  Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu i/lub Serwisów treści,‭ ‬co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim,‭ ‬przyjmują na siebie odpowiedzialność         za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści.‭ ‬Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe            w wyniku udostępnienia na stronach Portalu i/lub Serwisów treści,‭ ‬co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.

  10.  Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu i/lub Serwisów treści,‭ ‬co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom,‭ ‬udzielają ESIS niewyłącznego prawa do redagowania,‭ ‬kopiowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku.

IX.Ochrona prywatności
  1.  ESIS gwarantuje Użytkownikom Portalu ESIS i/lub Serwisów prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji,‭ ‬które ich dotyczą.
  2.  ESIS w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.

  3.  W ramach świadczenia niektórych Usług ESIS zbiera i przetwarza wspólnie                 z Partnerami,‭ ‬dane niezbędne dla świadczenia tych Usług,‭ ‬niebędące danymi osobowymi.

  4.  ESIS zastrzega,‭ ‬że używa mechanizmu cookies,‭ ‬który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację,‭             ‬a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań,‭ ‬zainteresowań i potrzeb.

  5.  ESIS‭  ‬gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku.‭ ‬Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się  jeżeli  tego wymagają przepisy obowiązującego prawa,‭ ‬a także w następujących przypadkach:

       a.  po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników,‭ ‬w celu świadczenia danej Usługi,

       b.  w postaci zagregowanej charakteryzującej populację Użytkowników Portalu ESIS i/lub Serwisów aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.

 X.Ochrona danych osobowych

  1.  ESIS‭  ‬zastrzega,‭ ‬że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych,‭ ‬które będą  gromadzone       i wykorzystywane przez ESIS zgodnie z obowiązującym prawem.

  2.  Administratorem danych osobowych Użytkowników jest ESIS,‭ ‬chyba,‭ ‬że regulamin szczegółowy/formularz Usługi umieszczony bezpośrednio stanowi inaczej.

  3.  ESIS przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym      dla właściwego wykonania Usług.‭ ‬Przetwarzanie danych osobowych w innym celu może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika oraz jedynie     w zakresie uzyskanego zezwolenia.

  4.  Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe,‭ ‬do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania,‭ ‬chyba,‭ ‬że dane,‭ ‬których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne  do świadczenia danej usługi‭ ‬-‭ ‬wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez ESIS

  5.  ESIS zastrzega,‭ ‬że w przypadku zgłaszania ESIS problemów związanych                     z korzystaniem z Portalu ESIS i/lub Serwisów,‭ ‬Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa ESIS do przechowywania kopii takiej korespondencji.

XI.Postanowienia końcowe

 

1.Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie,‭ ‬zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.
2.ESIS zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu i/lub Serwisów w formach stosowanych w Internecie.
3.ESIS zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
4.Korzystanie przez Użytkownika z Portalu i/lub Serwisów i/lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
5.Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Portalu i/lub Serwisów.

 

 

‭ Copyright‭ © ‬2024 ‬ESIS Wszystkie prawa zastrzeżone.Korzystanie z Portalu oznacza akceptację Regulaminu.

 

.